Søk her SØK HER

Økonomi

Undervisningen er gratis. Alt undervisningsmateriell, aktiviteter, transport og alle reiser må elevene betale, og det er innkalkulert i totalkostnaden.

Økonomi

For mange elever er det første gang de har ansvaret for et pengebeløp i størrelsesorden 100 000 kroner. Som skole ønsker vi at kontroll med personlig økonomi skal være et mestringsområde. Derfor gir vi totalpriser, en klar betalingsplan og personlig oppfølging.

Lånekassen

Elever på folkehøgskole får lån og stipend for et ordinært studieår, ti måneder. Totalt utgjør denne støtten for kommende skoleår ca. kr. 95.000 + eventuelt reisestipend. Det er elevens/foresatte sitt ansvar å søke om stipend/lån. Du finner mer om reglene til lånekassen på: www.lanekassen.no.

Rutiner ved manglende betaling av skolepenger
Hvis betalingsplanen ikke følges må det avtales på forhånd med økonomileder om alternativ betalingsplan. Er ikke betaling mottatt innen 14 dager etter betalingsfristen blir eleven innkalt til samtale med rektor. Hvis ikke betaling er mottatt innen 1 måned etter betalingsfristen fører det normalt til utvisning.

Informasjon om betaling

Det du betaler for å gå på Valdres folkehøgskole er enten kr. 108.000 eller kr. 113.000. Innmeldingspenger på kr. 2.000 og eventuelt årskort i Valdres Alpinsenter på ca. 2.600 kr (på idrettslinjene kreves årskort siden det er mye aktivitet i bakken). Vi mener det er ryddig å gi en totalpris slik at du som elev/foresatt ikke får ekstraregninger i løpet av skoleåret.

Når du får positivt svar på søknaden din, får du en svarfrist for å gi melding om at du tar imot skoleplassen. Innen den fristen må også innmeldingspengene på kr 2.000 være betalt. Vi gjør oppmerksom på at beløpet på kr 2.000,- ikke blir refundert om du sier fra deg skoleplassen senere.

Skolepengene betales i tre terminer. Forskudd kr. 10.000 betales inn før 15. juli. Det resterende betales i to terminer med betalingsfrist 15. september og 15. januar eller kan eventuelt deles opp i 8 innbetalinger. Oppholdspengene dekker hus og mat i den tiden skolen er åpen. Elever som har diett må påregne noe økte oppholdspenger. Dersom du ønsker enerom, er det et tillegg på kr 5.000 i prisen.

Elever som trekker seg fra skoleplassen etter 1. august må betale 6 uker skolepenger som utgjør ca. 20 000,- NOK. Årsaken til dette er at andre elever som søker skoleplass her, kan risikere å ikke få plass på Valdres folkehøgskole siden det er tett opp til skolestart.
Etter 1. oktober kommer i tillegg forhåndsbetalte turkostnader for utenlandsturer.

Diett

Hvis du har behov egen diett så vil vi gjerne tilpasse dette for deg. Ekstra diettkostnadene pr. måned vil som regel utgjøre mellom kr. 500-1000,-. For elever med eksempelvis Cøliaki vil dette utgjøre en merkostnad på kr. 1000,-, og for elever med eksempelvis vegetarisk kost vil det utgjør kr. 500,- ekstra pr. måned.

I tillegg er det mulig å spørre i hjemkommunen eller fylket ditt om det finnes stipend du kan benytte deg av.

Økonomi

Oppholdspenger kr 62 000 (gjelder alle linjer)
Felleskostnad kr 13 000 (gjelder alle linjer)
Linjekostnad/turer: kr 38 000 (Aktiv fritid og Botrening: kr 32 000)
Totalt kr 113 000 (Aktiv fritid og Botrening: kr 108 000)

 

Elever på Aktiv fritid og Botrening og andre som får enerom, må betale kr 5.000 i tillegg.

Opplegget på Aktiv fritid og Botrening krever i tillegg økonomiske ressurser fra din hjemkommune, NAV, fylkeskommune eller andre.
Totalt vil dette beløpe seg til kr. 320.000. Mer informasjon vil det komme i opptaksbrevet. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at om du sier fra deg skoleplassen på denne linja etter 1. august, må du betale for 12 uker av skolepengegrunnlaget. Beløpet vil være kr 97.700. Aktiv fritid og Botreningselever som søker om opptak til 2. år på folkehøgskole har bare mulighet til å søke om lån, ikke stipend.

Informasjonen er oppdatert for skoleåret 2015/2016.

Fortsatt spørsmål?

Kontakt da skolen per e-post /tlf. 61 35 95 00